UnivIS
Information system of Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg © Config eG 
FAU Logo
  Collection/class schedule    module collection Home  |  Legal Matters  |  Contact  |  Help    
search:      semester:   
 Lectures   Staff/
Facilities
   Room
directory
   Research-
report
   Publications   Internat.
contacts
   Thesis
offers
   Phone
book
 
 
 Layout
 
printable version

 
 
Departments >> Faculty of Engineering >> Department of Electrical-Electronic-Communication Engineering >>
Institute for Digital Communications (IDC)
Cauerstraße 7, 91058 Erlangen, Phone +49 9131 85-27161, Fax +49 9131 85-28919
e-mail: idc-sekr@fau.de

NameRoomPhoneFaxE-Mail
 
Head
Schober, Robert05.034ext. 27162Fax: 28919robert.schober@fau.de
Professors
Müller, Ralf05.036ext. 28902Fax: 28682ralf.r.mueller@fau.de
Cottatellucci, Laura05.037ext. 27116Fax: 28682laura.cottatellucci@fau.de
Gerstacker, Wolfgang05.038ext. 27694Fax: 28919wolfgang.gerstacker@fau.de
Huber, Johannes04.021ext. 27112Fax: 28919johannes.huber@fau.de
Haunstein, Herbertherbert.haunstein@fau.de
Secretaries
Melzer, Gabriele05.035ext. 27161Fax: 28919gabriele.melzer@fau.de
Exams and Theses
Bechtold, Maja06.029ext. 27113Fax: 28919maja.bechtold@fau.de
Sperk, Margit05.0391ext. 27114Fax: 28919margit.m.sperk@fau.de
Scientific Staff Members
Ackermann, Katharina04.0391ext. 25390Fax: 28919katharina.ackermann@fau.de
Ajam, Hedieh04.0391ext. 25390Fax: 28919hedieh.ajam@fau.de
Brand, Lukas04.034ext. 25017Fax: 28919lukas.brand@fau.de
Eisele, Bastian04.037ext. 25483Fax: 28919bastian.eisele@fau.de
Feder, Andreas05.040ext. 27667Fax: 28919andreas.feder@fau.de
Forsch, Christian04.034ext. 25018Fax: 28919christian.forsch@fau.de
Garkisch, Moritz05.040ext. 27667Fax: 28919moritz.garkisch@fau.de
Gerstacker, Wolfgang05.038ext. 27694Fax: 28919wolfgang.gerstacker@fau.de
Ghanem, Walid04.0390ext. 25488Fax: 28919walid.ghanem@fau.de
Kaziu, Brikena04.035ext. 20716Fax: 28919brikena.kaziu@fau.de
Khalili, Ata04.038ext. 20138Fax: 28919ata.khalili@fau.de
Krishnamoorthy, Aravindh04.038ext. 20138Fax: 28919aravindh.krishnamoorthy@fau.de
Lahmeri, Amine04.0390ext. 25488Fax: 28919amine.lahmeri@fau.de
Laue, Friedemann04.034ext. 25018Fax: 28919friedemann.laue@fau.de
Lotter, Sebastian04.034ext. 25017Fax: 28919sebastian.g.lotter@fau.de
Mayer, Kenneth05.033ext. 27115Fax: 28919kenneth.m.mayer@fau.de
Najafi Kalyan, Marziehext. 27161Fax: 28919marzieh.najafi@fau.de
Rosenberger, Hans04.037ext. 25483Fax: 28919hans.rosenberger@fau.de
Schäfer, Maximilian04.034ext. 25017Fax: 28919max.schaefer@fau.de
Shanin, Nikita05.033ext. 27115Fax: 28919nikita.shanin@fau.de
Stierstorfer, Clemens05.0390ext. 27668Fax: 28919clemens.stierstorfer@fau.de
Vagollari, Adela04.035ext. 20716Fax: 28919adela.vagollari@fau.de
Wu, Yifei04.036ext. 20139Fax: 28919yifei.wu@fau.de
(external) Ph.D. Students
Dang, Uyen Lyuyen.ly.dang@fau.de
Steiner, Simonnot known
Administrative Staff Members
Ögrük, M. Emin05.028ext. 25016Fax: 28919emin.oegruek@fau.de
Westrich, Bernd05.030ext. 27111Fax: 28919bernd.westrich@fau.de
ASC Office
Borke-Weber, Lena01.030Fax: 28682lena.borke-weber@fau.de
Krüger, Eva01.031ext. 28718Fax: 28 682eva.krueger@fau.de
Kudanowska, Joanna01.030ext. 27155Fax: 27163joanna.kudanowska@fau.de
Luber, Martina01.030ext. 27107Fax: 28682martina.luber@fau.de
Adjunct Lecturer
Brück, Stefansbrueck@qti.qualcomm.com
Guest researchers
Zhou, Gui04.0391ext. 25390Fax: 28919gui.zhou@faiu.de
Security commissary (according to SGB VII)
Ögrük, M. Emin05.028ext. 25016Fax: 28919emin.oegruek@fau.de
IT-support
Ögrük, M. Emin05.028ext. 25016Fax: 28919emin.oegruek@fau.de
Westrich, Bernd05.030ext. 27111Fax: 28919bernd.westrich@fau.de
Local UnivIS administration
Gerstacker, Wolfgang05.038ext. 27694Fax: 28919wolfgang.gerstacker@fau.de
Stierstorfer, Clemens05.0390ext. 27668Fax: 28919clemens.stierstorfer@fau.de
UnivIS is a product of Config eG, Buckenhof